Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 123superfoods.nl

123superfoods.nl (VOF Chanoe en Anja Natural Food Healthy & Beauty)

De Reak 36, 8494PN, Nes gem. Heerenveen (tevens bezoekadres voor het ophalen van uw bestelling)

Tel: 06 18 26 17 29 (bereikbaar tussen 09.00 – 19.00 van maandag tm zondag! na dit tijdstip mag u ons uiteraard ook bellen maar kan het zijn dat wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden)

Emailadres: info@123superfoods.nl

KvK-nummer: 63731665
Btw-identificatienummer: NL855375577B01

Prijzen en kortingen
De genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

Prijzen, kortingen en speciale acties zoals op enig moment aangegeven op de website zijn de op dat moment geldende prijzen, kortingen en speciale acties. Deze prijzen, kortingen en speciale acties kunnen afwijken van eerdere prijzen, kortingen en speciale acties. Op deze eerdere prijzen, kortingen en speciale acties kan geen aanspraak gedaan worden. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.
Boeken hebben een vaste prijs en daar kunnen dus geen kortingscodes bij gebruikt worden!

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via deze site.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie

Herroepingsrecht & Ontbinding van de overeenkomst / Annulering van de bestelling.
U heeft als consument een bedenktermijn van veertien werkdagen nadat u het product heeft ontvangen. Tijdens deze termijn zult u als klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien u het product niet wenst te behouden mag u het product alleen onbeschadigd en ongebruikt retourneren. Indien er schade aan het product is ontstaan, kunnen wij deze schade aan u in rekening brengen of de retourzending in zijn geheel weigeren. U kunt gebruik maken van het herroepingsrecht door het product binnen de gestelde termijn terug te sturen, of ons binnen deze termijn mede te delen dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, waarna u het product terugstuurt. Op onze website vindt u onze contactgegevens.

 1. 123superfoods heeft het recht de bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van een van de volgende voorwaarden:
  -het artikel is niet meer leverbaar
  -de consument heeft een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres opgegeven of andere valse gegevens ingevoerd.
  -overmacht
 2. Indien de consument een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan 123superfoods besluiten toekomstige bestellingen van desbetreffende consument te weigeren.
 3. Mocht een consument valse of frauduleuze bestellingen plaatsen en zijn plichten niet nakomen dan kunnen wij hiervan aangifte doen bij de politie. Wij hebben het recht om bestellingen te weigeren / annuleren als er gerede twijfel bestaat over de juistheid van de bestelling of de gegevens van de consument.
  Indien de bestelling al betaald is storten wij het geld terug bij annulering van de overeenkomst, het geld wordt teruggeboekt op dezelfde rekening als waarmee de betaling is gedaan.

Uitzonderingen
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die snel kunnen bederven of verouderen.

U heeft de verplichting om bij het ontvangen van uw bestelling te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Wanneer een bestelling niet aan de verwachtingen voldoet die redelijkerwijs en op basis van de verstrekte informatie te stellen zijn aan het artikel, dan dient dit schriftelijk (per e-mail, fax of post) kenbaar te worden gemaakt. Het is belangrijk uw afleveradres en ordernummer hierbij te noteren.

De kosten en het risico van de retourzending zijn voor eigen rekening. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Wij betalen u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen terug, voorwaarde hiervoor is wel dat wij de bestelling retour hebben ontvangen.

Verzending, Betaling & Levering
-U heeft op onze site veel betalingsmogelijkheden, lees er meer over bij verzending & betaling.
Voor 16.30 besteld is morgen al in huis (op werkdagen). Is de levertijd van een product langer? Dan staat dit duidelijk in de omschrijving, uw gehele bestelling komt dan in een keer en wordt iets later afgeleverd dan normaal.

-Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

-Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

-Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Klachten
Heeft u een klacht over uw bestelling? Neem dan contact met ons op en wij zullen het zo snel mogelijk voor u proberen op te lossen.

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.